PrestaShop

„Графотрейд“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна помощ

Published : - Categories : НОВИНИ

На 8.02.2021 г. „Графотрейд“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца

Период на изпълнение на проекта: от 08.02.2021г. до 08.5.2021г.

Please log in to rate this article

Share this content